سیلر ها مواد شیمیائی هستند که برای بهبود خواص خوردگی بعد از فرآیند فسفاته کاری استفاده می شوند. انواع متفاوتی دارند که می توانند از دوستدار محیط زیست بر پایه سیلیکات ها  و کربنات ها  شروع شوند .تا نوع مخرب محیط زیست که بیس اسید کرومیک دارندو هرکدام برنامه مختص به خود دارند. (همان طور که می دانید کروماتها به شدت تهدیدی برای محیط زیست هستند و حیات ماهی ها و آبزیان را تهدید می کنند)

در عملیات آماده سازی سطح ‚ قطعات فلزی پس از تمیز کاری اولیه با محلولهای چربی گیر ‚ آبکشی شده و وارد مراحل فسفاته کاری می شوند. قطعات در این مرحله فسفاته شده و آب کشی می شوند . پس از این مرحله فطعات وارد مرحله سیلر کاری شده و سیس آب کشی می شوند.

مقایسه قطعات  سیلر کاری شده از نظر مقاومت خوردگی:

مطالعه  ترکیب عنصری و مورفولوژی سطحی بوسیله آزمایشات SEM و  EDSبروی قطعات فولادی که آب نمک طبیعی بروی آنها اسپری شده است  نشان می دهدمقاومت به خوردگی قطعاتی که سیلر کاری شده اند به شدت بالاتر است.

سیلر

مواد ضد خوردگی

روشهای بهبود عملیات آماده سازی سطح :

 مطالعات نشان داده سیلر کاری ناثیر زیادی بر روی مقاومت خوردگی فولادهای فسفاته شده دارد  . این مواد به عنوان Anti Corrosion به خوبی نقش خود را ایفا می کنند اما نباید از ترمبم محلول فسفاته چشم پوشی کرد. محلول های فسفاته می توانند با افزایش یونهای  کلسیم ‚ منگنز‚ نیکل و … تقویت شوند.

نکات ایمنی :

سیلرها بر حسب ترکیب اجزا استفاده شده می توانند از به شدت سمی تا غیر سمی باشند. و نوع آن را می توان از فروشنده جویا شد . به هرترتیب کارگران مربوطه بایستی از تجهیزات ایمنی مناسب از قبیل عینک و ماسک و لباس ایمنی و دستکش استفاده نمایند .

بسته بتدی و فروش :

سیلرها به دو صورت مایع و جامد در بسته بتدی ۲۵ کیلوگرمی و ۱تنی به بازار عرضه می شوند.در صورت نیاز به خرید و هرگونه مشاوره با کارشناسان شرکت برناشیمی کیمیا تماس حاصل فرمائید .