ضدکف ها ادتیوهای  شیمیائی هستند که تشکیل فوم در فرآیند های صنعتی مایع را کند می کنند.

در فرآیندهای صنعتی ‚ فومها مشکلات جدی ایجاد می کنند .فومها انحرافات جدی در پوشش های سطحی ایجاد می کنند. و از پرشدن موثر ظرف جلوگیری می کنند.تنوعی از فرمولاسیون موادشیمیائی در اختیارند که از تشکیل فوم‚جلوگیری کنند.

خواص ضدکف:

معمولا ضدکف ها در واسطه های تولید فوم نا محلول هستند و خواص فعال کننده سطحی دارند.یک خاصیت ضروری این محصولات داشتن ویسکوزیته کم و سرعت پهن شدن سریع در سطح فوم است.این مواد یک نزدیکی بین سطح هوا و مایع ایجاد می کنند تا حباب های فوم را تخریب کنند.

تاریخچه:

هدف اولیه از این مواد شکستن فومهای مرئی در سطح  بود. نفت سفید‚سوختهای روغنی و دیگر محصولات سبک برای شکستن فومها استفاده می شدند. روغن سیزیجات می توانستند برای این منظور استفاده شوند.  الکل های چرب بین ۷ تا ۲۲ کربن بسیار مناسب برای این کارند ولی پرهزینه و گران هستند . آنها به محصولات روغنی اضافه می شوند تا اثر را تشدید کنند. شیر و خامه هم به عنوان ضد کف های متوسط روزانه استفاده می شوند.

در طی سال های ۱۹۵۰‚آزمایشات با ضدکف های پایه سیلیکونی آغاز شد . آنها براساس روغن های سیلیکونی (بیس پلی دی متیل سیلوکسان )بودند که در آب یا روغن های سبک دیسپرس می شدند. روغن های سیلیکونی کارشدند و توسعه پیداکردنداماباعث انحرافات سطحی در کاربردهایی شبیه رنگ و تولید کاغذ می شدند.

ضدکف

تخریب کف

ضدکف های جدید:

درسال های۱۹۶۳ آنتی فومهای اولیه با ذرات دفع کننده آب (سیلیکاهای دافع آب  ) در روغن های سبک مطالعه شدند. در اوایل سال۱۹۷۰ ‚ واکس های دفع کننده آب شبیه اتیلن  بیس استا رآمید (STEARAMIDE)‚ که در روغن دیسپرس شده بودند‚ توسعه داده شدند. این نوع آنتی فومها خیلی موئر بودند اما بحران نفت در سال ۱۹۷۳باعث شد که آنها بسیار پر هزینه باشند و نتیجه فشار بر روی کاهش مصرف نفت بود. بعد از آن محلولهایی که به آب اضافه می شدند توسعه پیداکردند بنایراین آنتی فومهای آب در امولسیفایر روغن و روغن در امولسیفایر آب‚ پیداشدند.

توسعه آنتی فومهای پایه سیلیکونی بر اساس روغن های سیلیکونی اصلاح شده و امولسیفایرهای متفاوت ‚ ادامه پیداکرد .در اوایل سال ۱۹۹۰‚آنتی فومهای سیلیکونی توسعه یافتند که باعث  انحرافات سطحی کم  در صنعت خمیر کاغذ بودند.که باعث موفقیت بزرگی شد . این می توانست کمک به این کند که شستشوی بهتری انجام گیرد و مطالبه اکسیژن بیولوژبکی (BOD)در پساب نهایی ‚ کمتر باشد.

تفاوت آنتی فوم و دیفورمر(ANTI FOAM AND DEFOAMER):

تفاوت کلیدی بین آنتی فوم و دیفورمر این است که عامل آنتی فوم از تشکیل فوم جلوگیری می کند. در حالی که دیفومر‚فومهای موجود را کنترل می کند. بنابراین آنتی فوم تشکیل فوم را کاهش می دهددر حالی که دیقورمر ‚فومهای موجود را کاهش می دهد.

سمیت آتتی فومها :

آنتی فومها و دیفورمرهایی که برای تخمیر استفاده می شوندغیر سمی هیتند مخصوصا دیفورمرهایی که غیر سیلیکونی هیتند و برای فرآیندهای تخمیر در برج های تقطیر استفاده می شوند. آنها ترکیبی از گلیکول های پلی آلکین و استرهای اسیدهای چرب هستند . آنها در آب دیسپرس می شوند و می توانند در حالت طبیعی به صورت پاشش قطره ایی و با بوسیاه پمپ های دوزینگ اتوماتیک به فرآیند اضافه شوند. 

بسته بندی و فروش :

آنتی فومها به صورت مایع و در بسته بندی گالن ها و مخازن    ۲۰ و ۳۰ و ۶۰ و ۱۰۰۰لیتری به بازار عرضه می شوند .در صورت نیاز به خرید با کارشناسان شرکت برنا شیمی کیمیا تماس حاصل نمائید.