مولیبدات سدیم

مولیبدات سدیم به عنوان منبعی از مولیبدات مهم است و به شکل دی هیدرات  پیدا می شود.

خواص شیمیائی:

جرم مولکولی محصول خشک          :   ۲۰۵٫۹۲g/mol

جرم مولکولی محصول آبدار             :   ۲۴۱٫۹۵g/mol

ظاهر                                        : پودر سفید رنگ

دانسیته   جامد :                         :  ۳٫۷۸g/cm3

نقطه ذوب                                  :  ۶۸۷g/cm3

حللالیت در آب ۱۰۰درجه سانتی گراد:  ۸۴g/100ml

تاریخچه مولیبدات سدیم:

سدیم مولیبدات در ابندا بوسیله روش هیدروژناسیون تولید شد .یک روش بسیار مرسوم تجزیه MoO3یا اکسید مولیبدن در سدیم هیدروکسید در دمای ۵۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد است .محصول نهائی با کریستالیزه کردن محصول فیلتر شده بدست می آید . نمک خشک بوسیله حرارت دادن  تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد بدست می آید .

MoO3+2NaOH+H2O→Na2MoO4.2H2O

موارد استفاده :

صتعت کشاورزی ۱میلیون پوند در سال از این ماده به عنوان کودکشاورزی استفاده می کند .به طور خاص برای مورد عمل قرار دادن خاک های کشاورزی که کمبود مولیبدن دارند برای گیاهان و  سبزیجاتی نظیز بزوکلی استفاده می شود. در هر صورت احتیاطات حاص در استفاده از این ماده بایستی در نظر گرفته شود چراکه غلظت مولیبدن بیش از ۰٫۳ ppmمی تواند باعث کمبود مس در حیوانات به خصوص گاوها شود.

در صنعت به عنوان کند کننده خوردگی استفاده می شود. به عنوان کند کننده آنودیک غیر اکسیداسیون استفاده می شود. افزایش این ماده به طور قابل ملاحظه ایی نیاز به نیتریت  در سیالاتی که با آمین نیتریت کنند می شوند را کاهش می دهدو محافظت خوردگی سیالات نمکی کربوکسیلات ها را افزایش می دهد.

درمورد عمل قرار دادن آبهای صنعتی ‚ جائی که پتانسیل خوردگی گالوانیک برحسب ساختمان بیوفلزی است این ماده به نسبت سدیم نیترین نرجیح داده می شود.مزیت آن هم به این دلیل است که دوز کمتر مصرف ماده اجازه می دهد که هدایت آب در حال چرخش ‚ پائین تر باشد .دوز مصرف این ماده ۵۰ تا نهایتا ۱۰۰ ppm است درحالی که برای همین مقاومت خوردگی تیاز به سطح حداقل ۸۰۰ppm از سدیم نیتریت است .با استفاده از غلظت کمتر این ماده هدایت حداقل نگه داشته می شود و بنابراین پتانسیل خوردگی گالوانیک کاهش پیدا می کند.

http://sodium molybdate

روش تولید مولیبدات سدیم:

•استخراج از طریق سودپرک :

مولیبدن تغلیظ شده از طریق فرایند تشویه می تواند تری اکسید مولیبدن را تولید کند

۲MoS2+7O2→۲MoO3+4SO2

نهایتا بعدازفر آوری با محلول سدیم هیدروکسید ‚ محلول سدیم مولیبدات بدست می آید .عامل فراوری شده (Leaching) بعد از فیلتراسیون و تبخیر می تواند مایع تغلیظ شده بدهد.مایع غلیظ شده بعد از سرد کردن ‚ کریستالیزاسیون و جداسازی کریستالیزاسیون و خشک شدن در دمای ۷۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد می تواند سدیم مولیبدات را بدهد.

MoO3+2NaOH+H2O→Na2MoO4.2H2O

•روش تبلور مجدد

روش تبلور مجدد می تواند سدیم مولیبدات دی هیدرات خالص تولید کند .سدیم مولیبدات گرید صنعتی بعد از تبلور مجدد در آب حل م شده و به آن اسید نیتریک اضافه می شود.تا به شکل دی هیدرات در آب رسوب کند(MoO3.2H20). بعد از رسوب کردن به طور کامل شسته می شود و   در دمای ۷۰۰ درجه سانتی گراد خشک شده و تصعید می شود تا  تری اکسید مولیبدن خلوص بالا را بدهد. سپس  در محلول سدیم هید روکسید حل شده  و تقلیظ می شود. در ادامه سرد شده  و کریستالیزه شده  و در دمای ۷۰ تا ۸۰  درجه سانتی گراد خشک می شود تا  سدیم مولیبدات دهیدرات خلوص بالا را بدهد.

Na2MoO2+2HNO3→MoO3+2NaNO3+H2O

واکنش ها :

وقتی این ماده با سدیم بروهیدرید واکنش می دهد مولیبدن به سطح پایین تر عدد کو والانت واکسید مولیبدن ۴کاهش داده می شود.

Na2MoO4+NaBH4+2H2O→NaBO2+MoO2+2NaOH+3H2

سدیم مولببدات با اسیدهای دی تیوفسفات هم واکنش می دهد

مولیبدات سدیم

کاربردها در کنترل خوردگی

نکات ایمنی :

این ماده با فلزات قلیائی (فلزات عمومی و اکسید کننده ها ) ناسازگار است . در مجاورت با منیزیم گداخته محترق می شود. احتیاطات لازم در موقع حمل و نقل و بسته بندی در نظر گرفته شود. کارگران مربوطه از لباس ایمنی و کفش و عینک و ماسک استفاده نمایند.

بسته بندی  :

این ماده در کیسه دولایه ۲۵کیلوئی  عرضه می شود. جهت نیاز به مشاوره  با کارشناسان فنی برناشیمی کیمیا تماس حاصل فرمائید.