مطالب توسط

آماده سازی سطح

آماده سازی سطح :   پوشش ها در سطح مناسب و تمیز ‚چسبندگی‚ مقاومت و عمر مفید بهتری دارند . لذا نخستین و اساسی ترین مرحله در اجرای عملیات پوشش دادن بویژه در مورد مواد سینتیک ‚ آمادگی سطحی می باشد . بطورکلی آماده سازی سطح از چند طریق امکان پذیر است.   روشهای مکانیکی […]